Na podstawie Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej informujemy, że :

 

  • procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii dostarczony systemu ciepłowniczego w roku 2023 wynosił 0%
  • wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w roku 2023 wynosił 1,699
  • suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w roku 2023 wynosiła 103223,5 GJ

Nowa taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ustrzykach Dolnych informuje, że na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) z dniem 1 marca 2024 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła.

Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.35.2023.UJN z dnia 26.01.2024 roku i opublikowana w Biuletynie Branżowym- Ciepło Urzędu Regulacji Energetyki pod numerem 35/2024 w dniu 26 stycznia 2024 roku.

Pomimo stale rosnących kosztów bieżących związanych z prowadzeniem spółki, a w szczególności podwyższeniu płacy minimalnej, a także wzrostu cen energii elektrycznej nowa taryfa obowiązująca od 1 marca 2024 zakłada spadek cen ciepła w stosunku do obecnie stosowanych dla wszystkich naszych odbiorców.

Pragniemy również podkreślić, że nowa opłata za ciepło jest niższa od zamrożonej ceny ustalonej w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i od taryfy obowiązującej w spółce do dnia 29 lutego 2024 r.  

 

Aktualna taryfa jest dostępna na naszej stronie internetowej www.pecustrzyki.pl w zakładce Strefa Klienta.

 

Dane firmy:

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o

w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 20R

NIP 689-10-00-452

REGON 370232867

KRS 0000185271

BDO: 000290645

Centrala:

Tel/fax 13 461 11 81

              13 461 11 82

Numery wewnętrzne:

Sekretariat - 11

Dział Księgowości - 20

Kasa - 21

Główny Księgowy - 22

Kadry/Archiwum PPD - 30

Dział Techniczny - 31

Dział Rozliczeń - 32

Dział Zamówień/ IODO - 35

Laboratorium - 34

Ciepłownia - 36

Inżynier utrzymania ruchu - 37

E-mail:

Sekretariat:  sekretariat@pecustrzyki.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Cioć

 

 

Wiceprezes Zarządu

Marek Sabara

 

 

Księgowość:

Gł. Księgowy mgr Monika Chudy

Kadry/archiwum PPD Ustjanowa:

Tomasz Kołodziej

 

Dział Techniczny:

Kierownik  Ciepłowni:

mgr inż. Andrzej Dydak

 

Obsługa-SERWIS miasto

tel: 502 565 066

Obsługa KOTŁOWNIA

tel: 733 755 889

Formularz kontaktowy: